Partneri

Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad” (Leading Beneficiary)

Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad” je vodeća naučno-istraživačka ustanova u oblasti veterinarske nauke i biotehnologije u Srbiji. Kao jedna od 12 akreditovanih državnih laboratorija zajedno sa epizootiološkim odeljenjem, zadužena je za praćenje, dijagnostiku, kontrolu, prevenciju i suzbijanje bolesti životinja i distribuciju imunoprofilaktičkih proizvoda na području Južnobačkog i Sremskog okruga. Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“ zapošljava 74 radnika, među kojima 37 istraživača, 27 doktora veterinarske medicine, hemije i drugih oblasti, 9 doktoranata i 9 specijalista iz različitih oblasti veterinarske medicine. Osoblje takođe ima iskustvo urukovođenju projektima. Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad” poseduje kancelarije i informatičku opremu neophodnu za administrativne poslove i vođenje projekata, ali poseduje i laboratorije za naučni rad.

 

Državno šumarso preduzeće „Gemenc CPLC“.

Državno šumarsko preduzeće  „Gemenc CPLC.“ gazduje sa 37.839 hektara šumskog zemljišta u državnom vlasništvu i 55.700 hektara komercijalnog lovišta. Plavna  područja čine dunavski deo Nacionalnog parka Dunav-Drava (oko 20.000 hektara). Sa istoka i zapada 10.200 hektara peska i 5.400 hektara visoravni je povezano sa poplavnom ravnicom. Preduzeće ima sve potrebne stručne kapacitete (finansijske, administrativne, kadrovske, itd.) za realizaciju projekta. Ima 255 kvalifikovanih radnika, brojne dobro opremljene kancelarije i solidnu finansijsku likvidnost. Osnovni zadatak GemencCPLC-a je upravljanje ljudskim, prirodnim i ekonomskim vrednostima koje su mu poverene, kontinuirano obnavljanje sposobnosti, moderno šumarstvo, seča, prerada drveta i gazdovanje divljači, kao i aktivnosti vezane za turizam.

 

Javno preduzeće „Vojvodinašume” Petrovaradin

VForests je javno preduzeće sa adekvatnim stručnim znanjem, finansijskom likvidnošću, operativnim kapacitetom i znanjem u upravljanju projektima kako bi se profesionalno ponašao kao korisnik projekta. VŠume su organizovane u 3 organizaciona nivoa: 1. Direkcija, 2. Sekcije preduzeća- 4 šumska gazdinstva i sekcije „Lovoturs” i „Vojvodinašume-Turist”, 3. Radne jedinice – šumske uprave i druge radne jedinice.  Direkcija obavlja strateške, razvojne i koordinacione poslove i nadzor nad radom sekcija preduzeća.Uprave za šume su osnovne jedinice za planiranje i organizaciju gazdovanja šumama.Preduzeće ima preko 1300 zaposlenih, među kojima i osoblje koje će biti zaduženo za koordinaciju prikupljanja uzoraka i obezbeđivanje inputa.

Serbian